kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Leśna 6 pok. 12

32 672 96 83

664 490 773

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/00004790/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażu i budynkiem gospodarczym (działka gruntu nr 89 o powierzchni 0,0630 ha), położonej w Zawierciu przy ulicy Łamanej 16, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00004790/4.
Działka ewidencyjna nr 89 o powierzchni 630 m2. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta o szerokości około 16 metrów, bokiem od strony północnej przylegający do ul. Łamanej. Teren działki równy o jednorodnej rzeźbie terenu na części powierzchni zagospodarowany zielenią zewnętrzną, w pozostałym zakresie utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej.
Budynek mieszkalny, wolnostojący, II kondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w latach 70 tych XX wieku. Powierzchnia użytkowa wynosi 111,20 m2, powierzchnia zabudowy 82 m2 (wg ewidencji budynków). Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowanej. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna oraz centralnego ogrzewania (piec gazowy).
Budynek garażu. Powierzchnia użytkowa: 26,95 m2, powierzchnia zabudowy 33 m2 (wg ewidencji budynków). Budynek I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w latach 70 tych XX wieku. Obiekt przylega ścianą zachodnią do sąsiedniego budynku mieszkalnego. Budynek wykonany w tradycyjnej technologii budowy. Instalacje wewnętrzne: elektryczna.
Budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa: 10,80 m2, powierzchnia zabudowy 33 m2 (wg ewidencji budynków). Budynek I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w latach 70 tych XX wieku, przylegający do budynku gospodarczego zlokalizowanego na nieruchomości sąsiedniej. Obiekt wykonany w tradycyjnej technologii budowy. Instalacje wewnętrzne: elektryczna.

Suma oszacowania wynosi 297 600,00 zł, zaś
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 4170/18, I Co 516/18".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Attachments:
Download this file (KM_4170_18_P_0022_ID2091396.PDF)14-05-2019r. - pierwsza licytacja - Zawiercie, ul. Łamana 16 - CZ1Z/00004790/4[14-05-2019r. - pierwsza licytacja - Zawiercie, ul. Łamana 16 - CZ1Z/00004790/4]141 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
CPD MSWiA
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA - PESEL
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO