kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Leśna 6 pok. 12

32 672 96 83

664 490 773

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

Km 4702/18, Km 4703/18, Km 4704/18, Km 4707/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 4 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Żarnowcu przy ulicy Warszawskiej 20, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 478 o powierzchni 410m.kw. oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żarnowcu, składającej się z działek ewidencyjnych o numerze 2150, 2266, 2219 o powierzchni łacznej 6.990m.kw., dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00017659/8 i należącej do dłużnika: Wojciech Kieca.
Działka nr 478 położona przy ul. Warszawskiej 20 znajduje się w centralnej części miejscowości Żarnowiec od północnej strony Rynku (180 m). Ekspozycja nieruchomości korzystna. Nieruchomość od strony północno-zachodniej posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi gminnej.
Działki nr 2150, 2266 i 2219 znajdują się w południowej części miejscowości Żarnowiec w terenie typowo rolniczym. Usytuowane są po przeciwnych stronach drogi w bardzo bliskim sąsiedztwie; działki nr 2150 i 2266 naprzeciwko siebie przedzielone drogą. Ekspozycja nieruchomości korzystna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej: działka nr 2219 i 2150 od strony południowej, działka nr 2266 od strony północnej.

Suma oszacowania wynosi 93 100,00 zł, zaś
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 825,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 4702/18, I Co 761/18".
Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.
Komornik informuje, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty reguluje art. 2a ww. ustawy, zgodnie z którym:
1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.
2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:
1) przez:
a) osobę bliską zbywcy,
b) jednostkę samorządu terytorialnego,
c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
ca) spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000),
d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
f) przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089) - w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy - albo została z niej wywłaszczona na te same cele,
g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;
3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;
4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.
4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
1) zbywcy, jeżeli:
a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3,
b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej
wartości rynkowej określonej przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
7. Krajowy Ośrodek w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości rolnej powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6.
8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, może:
1) wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo
2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodekowi przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej.

Attachments:
Download this file (KM_4702_18_P_0022_ID2098311.PDF)20-05-2019r. - pierwsza licytacja - Żarnowiec, ul. Warszawska 20[20-05-2019r. - pierwsza licytacja - Żarnowiec, ul. Warszawska 20]130 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
CPD MSWiA
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA - PESEL
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO