kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Leśna 6 pok. 12

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

Km 6367/18, Km 3027/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW CZ1Z/00063352/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-01-2020r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej odrębną własność lokalu mieszkalnego położonej: 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 67/2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00063352/3.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 189/10000 części nieruchomości wspólnej uregulowanej w księdze wieczystej CZ1Z/00054021/8, to jest współużytkowanie wieczyste gruntu do dnia 05-12-2089r. oraz własność części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku, składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,00 m².

Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 6367/18, I Co 1455/18".

Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Attachments:
Download this file (KM_6367_18_P_0022_ID2515771.PDF)30-01-2020r. - pierwsza licytacja - 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 67/2 - C[30-01-2020r. - pierwsza licytacja - 42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 67/2 - CZ1Z/00063352/3]118 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
CPD MSWiA
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA - PESEL
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO