kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Topolowa 16

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

Km 7195/18, Km 1707/19, GKm 55/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW CZ1Z/00045778/3, CZ1Z/00045777/6, CZ1Z/00045776/9, CZ1Z/00045775/2, CZ1Z/00045774/5, CZ1Z/00064317/3, CZ1Z/00048990/6, CZ1Z/00058376/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem przychodni weterynaryjnej w trakcie budowy położonych w Siewierzu przy ulicy Będzińskiej nr 31, dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00045777/6, CZ1Z/00045778/3;

- nieruchomości zabudowanych budynkiem gastronomiczno - hotelowym z częścią garażowo - gospodarczą położonych w Siewierzu przy ulicy Będzińskiej nr 33, dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00045775/2, CZ1Z/00045776/9, CZ1Z/00045774/5;

- nieruchomości gruntowych - niezabudowanych działek gruntu nr 5015, 5019 i 5024 położonych w Siewierzu przy ulicy Będzińskiej dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00058376/9, CZ1Z/00048990/6, CZ1Z/00064317/3

i objętych wspólnością ustawową majątkową małżeńską Ryszarda Machura i Teresy Machura.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze, dla którego w chwili obecnej nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zaświadczeniem uzyskanym w Urzędzie Gminy Siewierz dla terenów, na których zlokalizowane są przedmiotowa nieruchomości zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siewierz, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Siewierz nr XX/158/2000 z 26.04.2000 roku, zmienionego uchwałą nr XXV/384/2006 z 26.10.2006 roku oraz uchwałą nr XXV/189/2008 z 30.10.2008 roku; zmienionego uchwałą nr XLI/388/2018 z dnia 27 września 2018 roku, są następujące: obszar kształtującej się zabudowy mieszkaniowej (intensyfikacja) tereny zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej, strefy lokalnej działalności gospodarczej.

Suma oszacowania wynosi 4 840 016,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 630 012,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 484 001,60 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Wnuka: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 7195/18, I Co 1937/18".

Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu/Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Attachments:
Download this file (KM_7195_18_P_0022_ID9803209.pdf)21-06-2024r. - pierwsza licytacja - Siewierz - CZ1Z/00045777/6, CZ1Z/00045778/3[21-06-2024r. - pierwsza licytacja - Siewierz - CZ1Z/00045777/6, CZ1Z/00045778/3]129 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
PESELNET
PESELNET
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
e-US
e-Urząd Skarbowy - ZZW i WUD