kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Topolowa 16

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie przepisu art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 05-06-2024r. o godzinie 11:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy położonej w miejscowości Kuźnica Masłońska przy ulicy Topolowej (działka ewidencyjna nr 140 o powierzchni 0,8697 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00030870/0 i należącej do dłużnika: Terrota Sp. z o.o.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, uchwalonego uchwałą nr XX/179/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 14 września 2016 roku, są następujące: na powierzchni około 2220 m² od drogi dojazdowej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, (symbol M4 MN) w pozostałym zakresie tereny rolnicze (symbol M 1 R).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12-06-2024r. o godzinie 11:00.

Na podstawie art. 986(7) § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 354 423,60 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 236 282,40 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 442,36 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Licytant, który bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.
Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Attachments:
Download this file (KM_4902_22_P_N0177E_ID9687989.pdf)05-06-2024r. - druga licytacja - Kuźnica Masłońska - CZ1Z/00030870/0[05-06-2024r. - druga licytacja - Kuźnica Masłońska - CZ1Z/00030870/0]128 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
PESELNET
PESELNET
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
e-US
e-Urząd Skarbowy - ZZW i WUD