Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

 

Komornik zgodnie z treścią art. 3 Ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 771) wykonuje następujące zadania:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku   bankowym, z uwzględnieniem  wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018r. poz.155, z późn. zm.)
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza w/w zadaniami wykonuje następujące czynności:

  1. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  2. sporządza protokół stanu faktycznego;
  3. na  wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.