kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Leśna 6 pok. 12

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

W przypadku braku informacji o majątku dłużnika wierzyciel może złożyć zlecenie poszukiwania majątku, z którym jest związane uiszczenie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika (obecnie 70,74 zł) oraz ponosi zaliczkowo koszty związane z uzyskaniem informacji o stanie majątkowym dłużnika. Koszty te są w pierwszej kolejności zwracane w przypadku wyegzekwowania należności.

W przypadku uiszczenia przez wierzyciela; po uprzednim wezwaniu; zaliczki tylko na część z zapytań w ramach poszukiwania majątku są dokonywane tylko zapytania, na które wierzyciel uiścił zaliczkę oraz wszystkie pozostałe, bezpłatne zapytania.

Aktualne opłaty za zapytania:

rodzaj zapytania

zapytanie w ramach
zlecenia poszukiwania majątku

osoba fizyczna osoba prawna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak 35,17 zł nd
Urząd Skarbowy tak 35,00 zł 35,00 zł
Elektroniczne Księgi Wieczyste tak 20,00 zł
20,00 zł
Centralna Ewidencja Pojazdów tak bezpłatnie bezpłatnie
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW tak bezpłatnie nd
CEIDG tak bezpłatnie nd
KRS tak nd bezpłatnie
OGNIVO tak bezpłatnie **) bezpłatnie **)
Sądowy Rejestr Zastawów nie 20,00 zł /15,00 zł 20,00 zł /15,00 zł

Wyszukanie w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych za pomocą następujących kryteriów dla osób fizycznych:
- imienia i nazwiska w połączeniu z numerem PESEL w połączeniu z  imionami rodziców dłużnika - otrzymywana informacja zwrotna zawiera wszystkie nieruchomości, które spełniają warunki wyszukiwania przy czym mogą być wykazane nieruchomości będące własnością innych niż dłużnik osób o zbieżnych danych (imię i nazwisko oraz imiona rodziców). Weryfikacja uzyskanych danych pozostaje w gestii wierzyciela.
Ponadto istnieje możliwość wyszukania nieruchomości, których dłużnik był włascicielem, lub współwłaścicielem. Wyszukanie takie przeprowadzane jest na stosowny wniosek wierzyciela o wyszukanie danych historycznych.

**) banki komercyjne w ramach abonamentu - bezpłatnie, pozostałe zgodnie z cennikiem KIR - zobacz wykaz

UWAGA:

Od 1 października 2015r. zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 2015r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego w związku z dokonanymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi oraz zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2004 nr 54, poz 535 ) podstawą opodatkowania są opłaty egzekucyjne. Podatek VAT naliczany jest w wysokości 23% na dzień naliczania opłaty, sporządzenia pisma i ustalania bieżącego stanu zaległości. Komornik wystawia fakturę VAT stronom będącym czynnymi podatnikami VAT. W przypadku wyegzekwowania na rzecz wierzyciela należności z tytułu uiszczonych opłat egzekucyjnych sporządzana jest stosowna korekta faktury VAT.

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
PESELNET
PESELNET
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO