kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Topolowa 16

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

W przypadku braku informacji o majątku dłużnika wierzyciel może złożyć zlecenie poszukiwania majątku, z którym jest związane uiszczenie opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika (obecnie 100,00 zł) oraz ponosi zaliczkowo koszty związane z uzyskaniem informacji o stanie majątkowym dłużnika. Koszty te są w pierwszej kolejności zwracane w przypadku wyegzekwowania należności.

W przypadku uiszczenia przez wierzyciela; po uprzednim wezwaniu; zaliczki tylko na część z zapytań w ramach poszukiwania majątku są dokonywane tylko zapytania, na które wierzyciel uiścił zaliczkę oraz wszystkie pozostałe, bezpłatne zapytania.

Aktualne opłaty za zapytania:

rodzaj zapytania

zapytanie w ramach
zlecenia poszukiwania majątku

osoba fizyczna osoba prawna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych tak 45,44 zł nd
Urząd Skarbowy tak 50,00 zł 50,00 zł
Elektroniczne Księgi Wieczyste tak 20,00 zł
20,00 zł
Centralna Ewidencja Pojazdów tak bezpłatnie bezpłatnie
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW tak bezpłatnie nd
CEIDG tak bezpłatnie nd
KRS tak nd bezpłatnie
OGNIVO tak bezpłatnie **) bezpłatnie **)
Sądowy Rejestr Zastawów nie 20,00 zł /15,00 zł 20,00 zł /15,00 zł

Wyszukanie w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych za pomocą następujących kryteriów dla osób fizycznych:
- imienia i nazwiska w połączeniu z numerem PESEL w połączeniu z  imionami rodziców dłużnika - otrzymywana informacja zwrotna zawiera wszystkie nieruchomości, które spełniają warunki wyszukiwania przy czym mogą być wykazane nieruchomości będące własnością innych niż dłużnik osób o zbieżnych danych (imię i nazwisko oraz imiona rodziców). Weryfikacja uzyskanych danych pozostaje w gestii wierzyciela.
Ponadto istnieje możliwość wyszukania nieruchomości, których dłużnik był włascicielem, lub współwłaścicielem. Wyszukanie takie przeprowadzane jest na stosowny wniosek wierzyciela o wyszukanie danych historycznych.

**) banki komercyjne w ramach abonamentu - bezpłatnie, pozostałe zgodnie z cennikiem KIR - zobacz wykaz

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
PESELNET
PESELNET
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
e-US
e-Urząd Skarbowy - ZZW i WUD