kancelaria komornicza nr III
  
42-400 Zawiercie
ul. Topolowa 16

32 672 96 83

zawiercie.wnuk@komornik.pl

ING Bank Śląski SA
48 10501142 1000 0090 3100 7124

Km 2571/22, Km 3361/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW CZ1Z/00072770/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2024r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 4 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości gruntowej - niezabudowanej działki gruntu nr 1/3 o powierzchni 0,6707 ha położonej w miejscowości Gołuchowice, gmina Siewierz, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00072770/5 i należącej do dłużnika: Olga Dydak.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Siewierzu, działka nr 1/3 znajduje się na terenie, dla którego aktualnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siewierz, przyjętego uchwałą nr LVI/158/2000 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000 r., zmianą Studium wprowadzoną uchwałą nr XXV/189/08 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 30 października 2000r. oraz zmianą Studium wprowadzoną uchwałą nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 kwietnia 2011r., zmienioną uchwałą XLI/388/2018 z dnia 27 września 2018 r; zmienioną uchwalą IX/120/2019 z dnia 30 października 2019 r. zmienioną uchwalą XXI/247/2021 z dnia 25 marca 2021 r. zmienioną uchwalą XXXVIII/387/2022 z dnia 20 października 2022 r, są następujące: tereny do zalesień.

Opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna nr 1/3 o powierzchni 6707m.kw., niezabudowana działka gruntu. Lokalizacja: Gołuchowice (gmina Siewierz, powiat będziński), około 300 m od wjazdu na drogę publiczną - ulicę Rzeczną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią niezabudowane działki gruntu wchodzące w skład pobliskiego kompleksu leśnego oraz tereny uprawiane rolniczo. Od strony granicy zachodniej teren działki przylega do polnej drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej, którą stanowi działka ewidencyjna nr 263 o nieznanej strukturze właścicielskiej. Działka nie jest wyposażona w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej.  

Suma oszacowania wynosi 26 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 995,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 666,00 zł. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawida Wnuka: ING Bank Śląski S.A. 48 1050 1142 1000 0090 3100 7124 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, podając w tytule wpłaty: "Rękojmia Km 2571/22, I Co 1628/22".

Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu/Komornika w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Dawid Wnuk informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Attachments:
Download this file (KM_2571_22_P_0022_ID9782234.pdf)21-06-2024r. - pierwsza licytacja - Gołuchowice - CZ1Z/00072770/5[21-06-2024r. - pierwsza licytacja - Gołuchowice - CZ1Z/00072770/5]155 kB

Systemy teleinformatyczne wykorzystywane w kancelarii

CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności Gospodarczej
CEPiK 2.0
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK 2.0
ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PUE ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
E-Sąd
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - tzw. "e-Sąd"
PESELNET
PESELNET
KRZ - CI-RZ
Ministerstwo Sprawiedliwości - Sądowy Rejestr Zastawów
OGNIVO
Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO
e-US
e-Urząd Skarbowy - ZZW i WUD